ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να καλύψει σε προχωρημένο επίπεδο θέματα που άπτονται της διαδικασίας λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε επιχειρήσεις, χρηματαγορές, και οργανισμούς υπό το πρίσμα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Θα αναλυθούν σύγχρονα θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, χρηματοοικονομικής μηχανικής, των αγορών συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών κρίσεων, των γεγονότων χρεωκοπίας τραπεζών και των ελέγχων επάρκειας και κερδοφορίας του τραπεζικού συστήματος. Οι φοιτητές, μετά το πέρας του μαθήματος αυτού, θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ώριμη αναλυτική σκέψη στα ανωτέρω θέματα, και να σχεδιάζουν βέλτιστες στρατηγικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζικών και κυβερνητικών οργανισμών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Επενδύσεις, χρηματοοικονομική αξιολόγηση, και λήψη αποφάσεων.
 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδων και επιχειρήσεων.
 3. Περιβάλλον λειτουργίας χρηματαγορών – Αποτελεσματικότητα.
 4. Μορφές αποτελεσματικότητας και εμπειρικές προεκτάσεις.
 5. Προσδοκίες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
 6. Στρατηγικές και επενδύσεις χαρτοφυλακίου με βάση τις προσδοκίες στις αγορές.
 7. Αγορές συναλλάγματος και διαγνωστικά εργαλεία για στρατηγικές arbitrage και κερδοσκοπίας. Προσομειώσεις.
 8. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στην πρόβλεψη συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 9. Χρηματοοικονομικά παράγωγα δεύτερης γενιάς, και χρηματοοικονομική μηχανική. Σύγχρονες εξελίξεις και νέα προϊόντα.
 10. Χρηματοοικονομικές κρίσεις, οι αιτίες τους, τα μοντέλα πρόβλεψης, και τα χαρακτηριστικά μετάδοσης των κρίσεων αυτών.
 11. Γεγονότα χρεωκοπίας τραπεζών και οι επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κάλυψη ενός ευρέως φάσματος θεματολογίας που αναφέρεται σε κλάδους, επιχειρήσεις, χρηματαγορές, οργανισμούς, και θεσμικούς επενδυτές. Πρακτικές εφαρμογές σε συνδυασμό με θεωρητικό υπόβαθρο, και σύγχρονα παραδείγματα από το οικονομικό περιβάλλον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.