Διδάσκων:  Γεώργιος  Μ.  Κατσιμπρής,  Καθηγητής  Τμήματος  Χρηματοοικονομικής  και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος

Το ‘Χρήμα και Τράπεζες’ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των Μακροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφέρεται στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά συναλλάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος του χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομία καθώς και η σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα και στην συμπεριφορά των τραπεζών. Επίσης, περιγράφεται το Ευρωσύστημα και αναλύεται η κοινή νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Χρήμα και ρόλος του στην οικονομία.
 • Λειτουργία και διάρθρωση των χρηματοοικονομικών αγορών.
 • Χρηματοοικονομικά προϊόντα.
 • Ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
 • Συμπεριφορά των επιτοκίων.
 • Κίνδυνος και χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
 • Αγορά ξένου συναλλάγματος.
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση: προβλήματα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου.
 • Διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Δημιουργία  χρήματος,  η  διαδικασία  της  προσφοράς  χρήματος,  και  οι  προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος.
 • Ζήτηση χρήματος και η λειτουργία της αγοράς χρήματος.
 • Η  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών,  εργαλεία  και  άσκηση  της  νομισματικής πολιτικής.
 • Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

  • Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα
  • Test αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια

4 μήνες (16 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Απαραίτητες γνώσεις οικονομικών αρχών τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.