ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που την διέπουν και να αποφύγουν τον πειρασμό της υποκειμενικής αξιολόγησης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης ανάλυση και της πρακτικής σημασίας της αξιολόγησης των εργαζομένων. Μέσω της εφαρμογής της θεωρίας θα κατακτηθεί το έμπρακτο κομμάτι των αξιολογήσεων στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Η Αιτιολόγηση της ύπαρξης ενός προγράμματος Αξιολόγησης
 • Ο Σκοπός ενός Προγράμματος Αξιολόγησης
 • Οι στόχοι ενός αποτελεσματικού συστήματος Αξιολόγησης εργαζομένων
 • Τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Αξιολόγησης
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων
 • Οι διαβαθμίσεις της κλίμακας Αξιολόγησης
 • Η μέθοδος «Σημαντικά Περιστατικά». Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

(Οδηγίες για την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου)

 • Πως το ΜΒΟ συνδυάζεται με την Αξιολόγηση των Εργαζομένων;
 • Παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν επεξεργαζόμαστε το Έντυπο Αξιολόγησης

(Παράδειγμα Συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης)

 • Ποιος θα πρέπει να κάνει την Αξιολόγηση των Εργαζομένων;
 • Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου Αξιολόγησης
 • Τι περιμένουν οι εργαζόμενοι από το Σύστημα Αξιολόγησης;
 • Τα βασικά Βήματα για αποτελεσματική Αξιολόγηση
 • Τα επίπεδα απόδοσης και οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στην Αξιολόγηση
 • Η προετοιμασία του Διευθυντού για την συνέντευξη της Αξιολόγησης

(Η Συμπλήρωση της Αναφοράς από τον Διευθυντή)

 • Οι σωστές κινήσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της συνέντευξης

(Ο Σχεδιασμός της Αποτελεσματικής Απόδοσης)

 • Ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε κριτική στον εργαζόμενο
 • Η Ανάδραση και η Πληροφόρηση του Εργαζόμενου
 • Αξιολόγηση και Αμοιβές. Πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα;

(Η Συμπλήρωση των Εντύπων)

 • Αξιολόγηση και προαγωγές των εργαζομένων
 • Προγραμματισμός και αποδοχή του νέου συστήματος Αξιολόγησης

(Έντυπο Προσόντων και Ανάπτυξης του Εργαζόμενου)

 • Η διατήρηση του Προγράμματος Αξιολόγησης
 • Η αναθεώρηση των συστημάτων Αξιολόγησης
 • Η τήρηση των Αρχείων Αξιολόγησης
 • Η εκπαίδευση των προϊσταμένων και των διευθυντών στον τομέα της Αξιολόγησης

(Ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές)

 • Συμπεράσματα – Ανακεφαλαίωση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Ηλεκτρονικές Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς