Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Κυριαζής

Στόχος Σεμιναρίου:
Το μάθημα έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τεχνικές αποτιμήσεων επιχειρήσεων (εισηγμένων και μη εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά) συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην πράξη προκειμένου να γίνουν εκτιμήσεις της εύλογης/ δίκαιης αξίας μιας εταιρίας για λόγους εύρεσης τιμής –στόχου με έμφαση στις περιπτώσεις εξαγορών.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό:

  • Σημειώσεις & διαφάνειες του διδάσκοντος & Αρχεία Excel που σχετίζονται με παραδείγματα & ασκήσεις που βρίσκονται στις σημειώσεις & διαφάνειες.
  • Ενότητα 1η Υποδείγματα αποτίμησης βάσει πολλαπλασιαστών κερδών & ενεργητικού (ΡΕ, Μ/Β & σχετικά παραδείγματα & ασκήσεις): Εβδομάδa 1
  • Ενότητα 2η Υπόδειγμα προεξοφλημένων μερισμάτων & υπόδειγμα ταμειακών ροών (DDM & DCF) : Εβδομάδες 2-3
  • Ενότητα 3η Κόστος Κεφαλαίου (Κόστος κεφαλαίου κοινών μετοχών, κόστος δανεισμού & Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου), Υπολογισμός Τερματικής Αξίας & Αξίας Επιχείρησης- ολοκλήρωση DCF : Εβδομάδες : 4-6
  • Ενότητα 4η Μέθοδοι αγοράς (χρηματιστηριακών τιμών, συγκρισίμων εταιριών και συγκρισίμων συναλλαγών): Εβδομάδα 7
  • Ενότητα 5η Αποτίμηση βάσει στοιχείων Ενεργητικού και μη Κανονικών Κερδών& Αποτίμηση μη-εισηγμένων εταιριών : Εβδομάδα 8
  • Ενότητα 6η Είδη συνεργειών σε περιπτώσεις εξαγορών και ασκήσεις: Εβδομάδα 9
  • Ενότητα 7η Αποτίμηση Τραπεζών : Εβδομάδες 10-11

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τη βασική γνώση των αρχών και μεθόδων αποτιμήσεων επιχειρήσεων. Πολύ χρήσιμο για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως αναλυτές σε χρηματιστηριακές εταιρίες ή στις οικονομικές διευθύνσεις μεγάλων εταιριών, ή σε όσους απλώς επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης:

  • Καλή γνώση Excel (αλλά δεν απαιτείται γνώση Visual Basic & macros)
  • Καλές γνώσεις χρηματοοικονομικής διοικητικής & βασικές γνώσεις λογιστικής

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.