Διδάσκων: Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης

Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές της διοίκησης των επιχειρήσεων.  Στοιχεία της θεωρίας οργάνωσης μπορούν να εφαρμοσθούν σε πολλούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οργανωτικές αναδιαρθρώσεις, και οι εργασιακές πολιτικές.  Π.χ., πως μπορεί ένα στέλεχος να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στους υφισταμένους του για να έχουν τη βέλτιστη απόδοση;  Πρέπει οι αποφάσεις σε ένα οργανισμό να λαμβάνονται συγκεντρωτικά από υψηλόβαθμα στελέχη ή να υπάρχει αποκέντρωση προς επιμέρους τμήματα;  Πρέπει οι αμοιβές των εργαζομένων να συνδέονται με την παραγωγικότητα;  Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος ή η βέλτιστη οργανωτική δομή μιας εταιρίας;

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες επιχειρηματικά στελέχη μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως οι παραπάνω.  Πέρα από τη θεωρία συζητά και συγκεκριμένες επίκαιρες εφαρμογές από την ελληνική ή διεθνή πραγματικότητα.

Βιβλίο:

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ταχυδρομικά χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση το βιβλίο Managerial Economics and Organizational Architecture, 5th Edition, McGraw Hill, 2008 των συγγραφέων James Brickley, Jerold Zimmerman and Clifford Smith.  Είναι ένα από το πιο καταξιωμένα διεθνώς βιβλία σε αυτό τον τομέα.  Αν και το βιβλίο είναι γραμμένο στα αγγλικά, η ανάγνωσή του είναι προαιρετική.  Όλες οι σημειώσεις, παραδόσεις και εξετάσεις του μαθήματος είναι στα ελληνικά.

Θέματα:

1. Η Ύπαρξη Εταιριών

Γιατί υπάρχουν εταιρίες; Θεωρία του κόστους συναλλαγής.

2. Μέγεθος Εταιριών

Τι καθορίζει το βέλτιστο μέγεθος μιας εταιρίας;  Συγχωνεύσεις εταιριών.

3. Εφαρμογές στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

Ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος μιας τράπεζας ή μιας χρηματιστηριακής εταιρίας;

4. Η Οργανωτική δομή της Εταιρίας

Ποια είναι οι βασικοί συντελεστές της διοικητικής δομής;  Εταιρική κουλτούρα.

5. Λήψη Αποφάσεων στην Εταιρία

Ποιος ο βέλτιστος βαθμός συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης;  Ενθάρρυνση των ατομικών ή ομαδικών αποφάσεων;

6. Κατανομή Εργασιών στην Εταιρία

Ποιος ο βέλτιστος βαθμός εξειδίκευσης σε μια εταιρία;

7. Διαδεδομένες Μορφές Οργάνωσης Εταιριών

Μορφή U και μορφή M.  Μορφή Πίνακα.

8. Αγορές Εργασίας

Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται εξωτερικές και πότε εσωτερικές αγορές εργασίας;

9. Συστήματα Απολαβών

Ποιο είναι το βέλτιστο σύστημα αμοιβών του προσωπικού σε μία εταιρία;

10. Συστήματα Αξιολόγησης

Πως πρέπει να αξιολογείται το προσωπικό σε μία εταιρία;