Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία

Πρόγραμμα:

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Διάρκεια: 3 Μήνες (50 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 2

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης
Π. Κοντογιώργος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ) & Ν. Χρυσανθόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανής (ΕΜΠ), Ερευνητής Imperial College London, Γ. Παπαβασιλόπουλος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών γνώσεων μικροοικονομίας. Περιγράφεται η διεθνής εμπειρία και αναλύεται η διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η απελευθέρωση κάθε αγοράς δεν μπορεί να γίνεται βεβιασμένα, εξετάζονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια λάθος ή ημιτελή απελευθέρωση. Αναλύονται επίσης τα εργαλεία και τα παράγωγα προϊόντα που δημιουργήθηκαν για την προστασία της αγοράς και των επενδυτών από τη μεταβλητότητα των τιμών. Επιπλέον παρουσιάζεται το πώς οι αγορές ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο την ενοποίηση. Τέλος, αναλύεται το επόμενο βήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τα έξυπνα δίκτυα.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μηχανικούς και στελέχη οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής και θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο γίνεται μια επιτυχημένη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ποια προβλήματα ίσως προκύψουν καθώς και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς και την κοινωνία. Το μάθημα συνιστάται επιπλέον σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη λειτουργία μιας αγοράς ενέργειας από τεχνοοικονομική άποψη. Επιπλέον, περιγράφεται η κατάσταση στις αγορές ενέργειας ως τώρα και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες αφορούν όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα της αγοράς ενέργειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – ∆ομές, Μηχανισμοί, Συμμετέχοντες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές μικροοικονομίας για αγορές ενέργειας – Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης – Ισορροπία Nash-Cournot – Μεγιστοποίηση κοινωνικού πλεονάσματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ∆ιεθνή παραδείγματα και η περίπτωση της Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆υσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν – Προβλήματα που ίσως προκύψουν κατά την απελευθέρωση – Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παράγωγα προϊόντα ενέργειας – Future Contracts, Options, Swaps

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ιασύνδεση αγορών ενέργειας – Περιορισμοί και αποτελέσματα – Ευρωπαϊκό “Target Model”

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Έξυπνα δίκτυα – Μετρητές

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται και αναλυτικές λύσεις ασκήσεων στις πρακτικές ενότητες ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων συμμετεχόντων και αγορών.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

    1. Σημειώσεις διαλέξεων για κάθε ενότητα
    2. Επιστημονικά άρθρα και κείμενα που συμπληρώνουν την ύλη
    3. Παραπομπές  σε σχετική  βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση  σε κάθε ενότητα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Η ύλη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αλλά συνιστάται να υπάρχουν ήδη οι βασικές γνώσεις αξιολόγησης επενδύσεων.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64