Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Θεμιστοκλής Π. Χατζηιωάννου, Δικηγόρος

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο με θέμα “Ανώνυμη Εταιρεία” έχει ως σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία, λύση, εκκαθάριση, μετασχηματισμούς, φορολογία και ευθύνες εταίρων και νομίμων εκπροσώπων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και αποφοίτους ΙΕΚ λογιστικής, καθώς επίσης και σε μετόχους, μέλη διοικητικού συμβουλίου και στελέχη ανωνύμων εταιρειών, που θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος τον εταιρικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι τα θέματα της ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης, εκκαθάρισης, μετασχηματισμών, φορολογίας, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών μετόχων και νομίμων εκπροσώπων της Ανώνυμης Εταιρείας.

Το μάθημα θα ολοκληρωθεί σε 11 εβδομάδες ως εξής:

1) Ίδρυση και Γενικά χαρακτηριστικά

2) Μετοχικό Κεφάλαιο

3) Μέτοχοι – Μετοχές

4) Διοικητικό Συμβούλιο

5) Γενική Συνέλευση

6) Δικαιώματα Μειοψηφίας

7) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος

8) Λύση και εκκαθάριση

9) Μετασχηματισμοί

10) Ποινικές διατάξεις – Φορολογία

11) Σύγκριση Ανώνυμης εταιρείας με άλλες μορφές εταιρειών. Γιατί να επιλέξω Ανώνυμη Εταιρεία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει σημειώσεις σε αρχεία pdf, ενώ θα δίδεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση νομικών πληροφοριών Inlaw.gr για την αναζήτηση δικαστικών αποφάσεων και τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε όσους το επιθυμούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς