Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές

Πρόγραμμα:
 • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με περιεχόμενο ΔΠΧΑ
 • Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με Πρακτικές εφαρμογές

Διάρκεια: 3 Μήνες (78 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 3.12

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 350 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 250 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 300 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 3 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Σ. Αναγνωστοπούλου
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά  τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων προκειμένου τα πορίσματα της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με τεχνική που επιτρέπει την διάγνωση της πορείας της επιχείρησης με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών,ανάλογα με τη θέση που κατέχει  καθένα από αυτά στην οικονομία.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων & Ταμειακές Ροές» είναι καταρχήν :

α)η διδασκαλία και η πρακτική ανάπτυξη της σύνταξης των ταμειακών ροών

και με τις δύο μεθόδους (άμεση και έμμεση).

β)πριν αναπτυχθούν τα επόμενα θέματα γίνεται εισαγωγή στους«Αριθμοδείκτες», και

γ)στη συνέχεια, ακολουθεί η διδασκαλία των μαθημάτων με την οποία αναπτύσσεται η κατανόηση της έννοιας και του προσδιορισμού   του

«Κεφαλαίου Κίνησης» των επιχειρήσεων . Για την ανάπτυξη του θέματος αυτού, και ιδιαίτερα του προσδιορισμού του «Κεφαλαίου Κίνησης» είναι απαραίτητες, εκτός των άλλων, οι γνώσεις, για τους βασικούς δείκτες προσδιορισμού αυτού του κεφαλαίου ήτοι :

 1. Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων,
 2. Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων,
 3. Κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών

καθώς επίσης και της παρουσίασης και της ανάλυσης του «Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως».

δ) Ακολούθως , με βάση τις άνω γνώσεις ( κεφάλαιο κίνησης και ταμειακές ροές) οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ) κάτω από την υπόθεση διάφορων μελλοντικών γεγονότων ( ή Pro forma financial statement ).

ε) Η ρευστότητα των επιχειρήσεων , είναι ένα κεφάλαιο της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων το οποίο, επίσης, έχει άμεση σχέση με το κεφάλαιο κίνησης . Και για το λόγο αυτό , ακολουθεί τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή, όπως και τις ταμειακές ροές , οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με κατ’οίκον εργασίες .

στ) Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων , είναι το επόμενο κεφάλαιο της διδασκαλίας. Εισαγωγικό κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη του κόστους των επιχειρήσεων, επειδή οι αριθμοδείκτες της «αποδοτικότητας» διδάσκονται , συγχρόνως, με το κεφάλαιο “Κόστος Ειδικό για Επιχειρηματικές Αποφάσεις» ή «Νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών» στη κατανόηση του οποίου οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με ιδιαίτερες κατ’ οίκον. εργασίες .

Το μάθημα καλύπτεται με Σημειώσεις και Ασκήσεις.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
 • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 350€ (200+150)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250€ (150+100)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300€ (200+100)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64