Διδάσκων: Ε. Κ. Μαματζάκης

Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις εμπειρικές εφαρμογές στη χρηματοοικονομική με την βοήθεια της οικονομετρίας. Στην σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση είναι απαραίτητο πλέον να πραγματοποιείται εμπειρική διερεύνηση προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως σε τι χρεόγραφο είναι αποδοτικότερο να επενδύσει ένας επενδυτής. Η εκτίμηση των αποδόσεων και των κατανομών των χρεογράφων αποτελεί την κύρια ενότητα του μαθήματος. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν εμπειρικές εφαρμογές για την μεταβλητότητα και αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών. Οι φοιτητές στο τέλος της ενότητας θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την οικονομετρία για αποτίμηση χρεογράφων.

Θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγικές έννοιες των κατανομών των αποδόσεων σε χρεόγραφα (π.χ. μετοχές).
  • Εμπειρικές εφαρμογές στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την χρήση βασικών στατιστικών και οικονομετρίας (εκτίμηση με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων).
  • Είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελεσματικές; Έλεγχος αποτελεσματικότητας εμπειρικά.
  • Εισαγωγή στις τεχνικές προβλέψεις των αποδόσεων χρεογράφων (AR:αυτοπαλίνδρομα, MA:κινητού μέσου).
  • Μεταβλητότητα στις αποδόσεις μετοχών (ARCH και GARCH υποδείγματα).
  • Εφαρμογές στην αποτίμηση χρεογράφων (Asset and Options Pricing).
  • Εισαγωγή στα υποδείγματα CAPM.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.