Αγορές Χρήματος και Ομολόγων

Πρόγραμμα:
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διάρκεια: 4 Μήνες (48 Ώρες)

Μονάδες ECVET: 1.92

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

Αιτήσεις έως: 04/06/2021 - Έναρξη Μαθημάτων: 07/06/2021

Κόστος Σεμιναρίου: 470 €

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.

Κόστος με έκπτωση στα 330 €

για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικούς Υπαλλήλους. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400 €

για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 4 μήνες
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Τσιριτάκης
Εκπαιδευτής Διδακτικής Ενότητας: Χ.Τσούµας, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πληροφορίες Εκπαιδευτικής Ενότητας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των αγορών χρήµατος και οµολόγων, µε έµφαση στα οµόλογα σταθερού κουπονιού. Θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που ενσωµατώνονται στα προϊόντα των αγορών αυτών, ο τρόπος τιµολόγησής τους και οι αποδόσεις τους, µέσα απο το πρίσµα της λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στα πλαίσια της ενότητας θα εξηγηθεί επίσης ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η  καµπύλη επιτοκίων και  η έννοια  των µελλοντικών  επιτοκίων. Χρησιµοποιούνται αναλυτικά παραδείγµατα και εφαρµογές σε κάθε κεφάλαιο της ενότητας ώστε τα θέµατα που διαπραγµατεύονται να γίνουν εύκολα κατανοητά. Η ενότητα απευθύνεται σε πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους Λυκείου µε αναλυτικές ικανότητες που επιθυµούν να µάθουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών χρήµατος και οµολόγων.

 1. Παρουσιάζεται ο σκοπός και σηµασία  του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η δοµή του, ο ρόλος των πρωτογενών  και  δευτερογενών  αγορών και των χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών.
 2. Αναλύονται οι λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος – µεταφορά κεφαλαίων διαχρονικά, γεωγραφικά και µεταξύ κλάδων της οικονοµίας, διευκόλυνση συναλλαγών, συγκέντρωση αποταµιεύσεων και υποδιαίρεση συµµετοχών, διαχείριση κινδύνων, παραγωγή πληροφοριών,  δηµιουργία κινήτρων.
 3. Εξηγείται η έννοια της ασύµµετρης πληροφόρησης και η σχέση της µε τις πηγές χρηµατοδότησης.
 4. Παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες και τα τµήµατα της αγοράς χρήµατος και περιγράφονται οι συµβάσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τόκων και των αποδόσεων στην αγορά αυτή.
 5. Αναλύονται ένα προς ένα τα κυριότερα προϊόντα της αγοράς χρήµατος, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και η διαδικασία έκδοσής τους, η τιµολόγηση και η απόδοσή τους – έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, βραχυπρόθεσµα εµπορικά χρεόγραφα, εγγυητικές επιστολές τραπεζών, συµφωνίες επαναγοράς (repos), πιστοποιητικά κατάθεσης, κεφάλαια Κεντρικής Τράπεζας.
 6. Παρουσιάζονται τα κύρια προϊόντα της διεθνούς αγοράς χρήµατος και τα χαρακτηριστικά τους.
 7. Εξηγούνται τα χαρακτηριστικά των οµολόγων, ο τρόπος διαπραγµάτευσής τους και οι κίνδυνοί τους – επιτοκίου, επανεπένδυσης, πιστωτικός, πληθωρισµού, ρευστότητας, χώρας, συµβάντος, κλάδου και συναλλαγµατικός.
 8. Παρουσιάζεται ο ρόλος των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των οµολόγων.
 9. Αναλύεται η σχέση τιµής, απόδοσης στη λήξη και κουπονιού για τα οµόλογα σταθερού κουπονιού, η σχέση τιµής και υπολειπόµενης διάρκειας µέχρι τη λήξη, και τα οµόλογα µηδενικού κουπονιού.
 10. Εξηγείται η απόδοση επένδυσης σε οµόλογο σταθερού κουπονιού στις περιπτώσεις διακράτησης µέχρι τη λήξη και πώλησης πριν τη λήξη, η έννοια των δεδουλευµένων τόκων, η καθαρή και η βρώµικη τιµή του οµολόγου.
 11. Εξετάζονται οι µεταβολές της τιµής του οµολόγου και η σχέση τους µε τα χαρακτηριστικά του, οι τρόποι µέτρησης της ευαισθησίας της τιµής του και η έννοια της κυρτότητας.
 12. Αναλύεται η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, οι µορφές της καµπύλης αποδόσεων, η έννοια του µελλοντικού επιτοκίου, η χρονική εξέλιξη της καµπύλης επιτοκίων και οι θεωρίες για την ερµηνεία του σχήµατός της.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να :

 • μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
 • χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων

Αρχικό Ποσό Ποσό με Δόσεις
Αρχικά Δίδακτρα 470€ (200+150+120)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330€ (200+130)€
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400€ (200+200)€

Για πληροφορίες εγγραφής: 210 4142186 ή 694 947 60 64