Διδάσκουσα: Συριστατίδου Χαραλαμπία

Στόχος Μαθήματος

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ’ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές, μέσα από διάφορες δραστηριοκεντρικές ασκήσεις, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την  Αγγλική γλώσσα εξασκώντας όλες τις γλωσσικές τους δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διάφορες τεχνικές που στόχο έχουν να τους βοηθήσουν στην ανάγνωση και κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων πιο γρήγορα και εποικοδομητικά (π.χ. κατανόηση άγνωστων λέξεων απο τα συμφραζόμενα, εντοπισμός κύριων και δευτερευουσών ιδεών και σκοπού του συγγραφέα, μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφων και δεξιότητες προφορικών παρουσιάσεων).

 Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς αλλά και φοιτητές που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική γλώσσα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη χρήση της Αγγλική γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών να εμπλακούν ενεργά στη χρήση της γλώσσας και να εφαρμόσουν τεχνικές έκφρασης απόψεων και κριτικής αξιολόγησης ιδεών, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο.Οι φοιτητές μετά το πέρας του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες στρατηγικές για την προσέγγιση, ανάγνωση και κατανόηση εκτεταμένων μέτριας δυσκολίας αυθεντικών επιστημονικών κειμένων αναπτύσσοντας σχετικό λεξιλόγιο μαθαίνοντας παράλληλα σύνθετες συντακτικές δομές.

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

 

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες

1η εβδομάδα:  Academic Vocabulary: key nouns, adverbs, adjectives ,phrasal verbs used in academic texts

2η εβδομάδα: Word combinations, prepositional phrases, fixed and key quantifying expressions

3η εβδομάδα: Ways of talking about sources, facts, numbers, statistics

4η εβδομάδα: Ways of talking about graphs, diagrams, time, cause and effect

5η εβδομάδα: Talking about ideas, analysis of results, research and study aims

6η εβδομάδα: Presenting arguments, organizing writing an academic text, describing research results, making a presentation

7n εβδομάδα: Classifying, making connections, comparing and contrasting, describing problems

8η εβδομάδα: Evaluation, emphasis, summary and conclusion, Reading vocabulary texts

 

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 τουλάχιστον. Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

– Ελληνο-αγγλικό και Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

– Αγγλική Γραμματική επιπέδου Β1-Β2

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.